Posts Tagged with "Apocalypse 2012"

2012 — ที่ยังไม่ได้ดู !!

Thursday, December 3, 2009

7 Comments

Apocalypse 2012 ที่รวบรวมคำถามและข้อสงสัยว่าโลกจะถึงกาลล่มสลายในอีกสองปีข้างหน้าหรือไม่ ไม่น่าสนใจเท่ากับคำถามที่เราควรจะมีให้กับตัวเองว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง แล้วในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้านี้ เราอยากทำอะไร อยู่กับใคร พูดกับใคร มากที่สุด ก่อนที่จะไม่มีโอกาสดังกล่าวซ้ำสองอีกต่อไป

Continue reading...