Archive | November, 2009

บทบาท หน้าที่ และอำนาจ ของ รปภ.

30 November 2009

2 Comments

ด้วยหน้าที่แห่งการรักษาความปลอดภัย อำนาจของ รปภ. บางครั้งก็ถูกใช้ไปอย่างเกินเหมาะสม ปฏิบัติราวกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลอันด้อยต้อยต่ำ โดยที่ผู้กระทำนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยว่า สิ่งที่ทำไป มันดูต่ำต้อยเพียงใด

Continue reading...

เมื่อชีวิต “ขาด” โทรศัพท์มือถือ

29 November 2009

4 Comments

เมื่อชีวิตแค่ขาดโทรศัพท์มือถือช่วงสั้นๆ -- ความหงุดหงิดก็เข้ามาเยือนได้ง่ายๆ เพราะเผยให้เห็นถึงความไม่พร้อมของตัวเองในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเมื่อชีวิตนี้พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป

Continue reading...